NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC, denumita mai jos „APAR” sau „asociatia”) cu sediul in Str. I.C. Bratianu, nr. 97 A, Mogosoaia, judetul Ilfov, Romania, telefon +4021.351.26.03, CUI 30013444 , e-mail: office@apar.ro , asociatie în calitate de OPERATOR  („A.P.A.R.”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de A.P.A.R. în scopurile specificate mai jos.

1. Scopul și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de:

 •  reprezentant legal sau conventional al partenerului contractual al A.P.A.R., persoană de contact sau persoana implicata din partea partenerului contractual în încheierea și executarea contractului încheiat cu A.P.A.R. (partenerii contractuali incluzand furnizorii de servicii și/sau bunuri, colaboratorii de orice tip si intermediarii, prestatorii de servicii, beneficiarii activitatilor/proiectelor derulate A.P.A.R.)
 • si/sau calitatea dumneavoastră de reprezentant sau persoana de contact din partea unei instituții ori autorități publice actionand in raport cu A.P.A.R.
 • si/sau calitatea dumneavoastra de reprezentant sau persoana de contact al unui partener contractual potential, si/sau calitatea dumneavoastra de participant/persoana implicata (ca reprezentant legal ori conventional)  in organizarea / derularea /gestionarea: evenimentelor, campaniilor de informare, sondajelor, evenimentelor, proiectelor, organizate/derulate de A.P.A.R. (denumite colectiv, in prezentul inscris, „proiecte”)
 • si/sau calitatea dumneavoastra de membru al A.P.A.R. ori potential membru al A.P.A.R.

A.P.A.R. prelucrează datele cu caracter personal enumerate în Secțiunea 2 de mai jos pentru următoarele categorii de persoane vizate și pentru următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 • Reprezentanți, persoane de contact, precum și orice alte persoane implicate în încheierea și executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si furnizorii/prestatorii de servicii și/sau bunuri si colaboratorii/intermediarii sai (incluzand furnizori de bunuri, furnizori de servicii contabile/juridice, juridice implicate in Proiectele asociatiei , prestatori de servicii, prestatori servicii de intretinere website-uri, unitati de cazare si alimentatie, etc…)
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Gestionarea și dezvoltarea relației contractuale cu partenerii contractuali, inclusiv gestionarea contractelor, activități cotidiene de afaceri, monitorizarea executării obligațiilor contractuale.Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei și al partenerului său contractual de a derula un raport juridic
2Realizarea plăților datorate de către A.P.A.R. în raport cu furnizorii/prestatorii de servicii si/sau bunuri; gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor; păstrarea documentelor justificative (e.g. contracte, documente de livrare, facturi) încheiate de A.P.A.R. cu părțile contractante în vederea justificării plăților (scopuri financiar-contabile).Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei și al partenerului său contractual de a exercita drepturile si obligatiile ce decurg dintr-un raport juridic Indeplinirea unei obligatii legale ce revine A.P.A.R..
3Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.Interesul legitim al A.P.A.R. de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului . Obligatia legala ce revine A.P.A.R. de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentanți, persoane de contact, precum și orice alte persoane implicate în: încheierea și executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si parteneri (persoane juridice) ai acesteia, in organizarea / derularea /gestionarea: evenimentelor, campaniilor de informare ,sondajelor, evenimentelor , proiectelor, organizate/derulate de A.P.A.R.(denumite colectiv, in prezentul inscris, „proiecte”)
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Gestionarea si dezvoltarea relatiei contractuale cu partenerii interni, externi, inclusiv gestionarea contractelor; activitati cotidiene de administrare a activitatii asociatiei in relatia cu partenerii;Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei și al partenerului său contractual duce la indeplinire obiectul contractual
2Urmărirea îndeplinirii de catre clientii A.P.A.R. a obligațiilor contractuale prin intermediul verificărilor realizate de către reprezentantii A.P.A.R. sau tertii contractati de aceasta în locatie.Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei și al partenerului său contractual de a desfașura o relație comercială.
3Gestionarea plăților datorate de către parteneri in raport cu A.P.A.R.; gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor; păstrarea înregistrărilor acordurilor încheiate de A.P.A.R. cu părțile contractuale în scopuri financiar-contabile. Monitorizarea platilor datorate de catre parteneri in raport cu A.P.A.R., transmiterea de notificari privind termenele de plata depasite si sumele datorate (putand include transmiterea de notificari saptamanale sau conform prevederilor contractuale), gestionarea asigurarilor riscului de neplata din partea partenerilor, administrarea activitatilor de recuperare a creantelor datorate.Interes legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei și al partenerului său contractual de a desfașura un raport juridic, precum si interesul A.P.A.R. de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului.
4Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.Interesul legitim al A.P.A.R. de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform contractului. Obligatia legala ce revine A.P.A.R. de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentanții și persoanele de contact din partea unor instituții ori autorități publice, in relatia cu A.P.A.R.
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Asigurarea, verificarea si monitorizarea depunerii corecte si la timp a documentelor care trebuie transmise autoritatilor conform legii sau sunt solicitate de acestea, a situatiilor financiare, a declaratiilor privind taxele si impozitele sau a indeplinirii altor obligatii legale ce revin A.P.A.R. in relatia cu autoritatile fiscale, Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei si altele.Indeplinirea unei obligatii legale ce revine A.P.A.R..
2Gestionarea relatiei cu autoritatile, in scopul obtinerii, reinnoirii, actualizarii autorizatiilor si/sau certificarilor si aprobarilor in legatura cu activitatea A.P.A.R. sau in legatura cu inspectiile, verificarile, solicitarile de informatii adresate sau efectuate de autoritati sau solutionarea oricaror situatii judiciare sau extrajudiciare legate de actele de control sau actele emise. Aceste autoritati pot include RECOM, OSIM, ANPC, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si entitatile din subordine, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si entitatile din subordine, ANCPI si OCPI teritoriale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor si entitatile din subordine, ITM, politie, autoritati ale administratiei publice, AEGRM (astfel cum denumirea unora dintre aceste autoritati se va putea modifica in viitor).Interesul legitim al A.P.A.R. in derularea activitatii sale curente si de a-si apara si valorifica drepturile de care beneficiaza conform legii. Obligatia legala ce revine A.P.A.R. de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor judiciare si extrajudiciare, in legatura cu incheierea si executarea contractului.  
 • Reprezentanții si persoanele de contact din partea unor parteneri potentiali ai A.P.A.R.
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Stabilirea unor relații de afaceri cu potențiali parteneri (furnizori / prestatori de bunuri / servicii, persoane juridice, structure associative din tara si din UE).Interes legitim – reprezentat de interesul comun al APAR  și al partenerului său contractual de a iniția o relatie de colaborare
 • Reprezentanții si persoanele de contact din partea membrilor  A.P.A.R. si a structurilor din  care asociatia face parte
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Stabilirea unor relații de colaborare si parteneriat cu potențiale structuri asociative , din tara si din afara tariiInteres legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei și al partenerului de a mentine o relatie in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor asociatiei
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraInteres legitim :  reprezentat de respectarea drepturilor membrilor si urmarirea respectarii obligatiilor membrilor; respectarea actului constitutive /statutului asociatiei si a dispozitiilor legale in vigoare
 • Persoane fizice membri ai A.P.A.R. ori potentiali membri ai A.P.A.R.
 Nr.SCOPTEMEI LEGAL
1Stabilirea unor relații de colaborare si parteneriat cu potențiale structuri asociative , din tara si din afara tariiInteres legitim – reprezentat de interesul comun al Asociatiei și al partenerului de a mentine o relatie in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor asociatiei
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraInteres legitim:  reprezentat de respectarea drepturilor membrilor si urmarirea respectarii obligatiilor membrilor; respectarea actului constitutive /statutului asociatiei si a dispozitiilor legale in vigoare

2. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către A.P.A.R. avand in vedere scopurile specificate mai sus sunt in general datele de contact ale persoanelor vizate, necesare in vederea derularii relatiei de afaceri cu respectivul partener, institutie sau autoritate, respectiv numele, prenumele, functia, numarul de telefon, adresa de email si semnatura (atunci cand in atributiile persoanei vizate intra si semnarea unor documente in relatia cu A.P.A.R.).

In privinta reprezentantilor sau persoanelor de contact, persoanelor fizice implicate ( oricare ar fi temeiul si calitatea implicarii) in completarea si emiterea documentelor rezultand din colaborarile APAR sau a unor documente financiar-contabile (e.g facturi), pe langa datele cu caracter personal mai sus mentionate, vor fi procesate si numarul, seria si data emiterii cartii de identitate a acestora si codul numeric personal, completate pe respectivele documente.

3. Colectarea datelor cu caracter personal

A.P.A.R. a colectat datele cu caracter personal, ca regula generala, de la persoana vizata sau, in anumite cazuri justificate de necesitatile derularii activitatii, de la partenerul, autoritatea sau institutia respectiva (angajator sau comitent / mandant colaborator/partener al persoanei vizate).

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, A.P.A.R. utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, furnizori ai unor aplicații software prin care sunt desfășurate activități de gestiune a documentelor contractuale, a documentelor de livrare/receptie bunuri/servicii, a documentelor financiar contabile etc, precum și de găzduire a acestor aplicatii software, societati de asigurare, consultanti, prestatori. Asemenea persoane împuternicite de operator, la care A.P.A.R. poate apela in vederea derularii activitatii curente a acesteia isi desfășoară activitatea comercială în Romania. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii, conform obligatiilor pe care persoana imputernicita si le asuma fata de A.P.A.R. și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Alte terte parti la care apeleaza A.P.A.R. nu au rolul de a prelucra datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu A.P.A.R., cum ar fi societăți de asigurare, societati care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici, consultanti servicii financiare sau juridice (contabili, juristi, avocati etc… ).

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori, diverse categorii de consultanti sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor APAR, care solicită APAR să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si entitatile din subordine, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si entitatile din subordine, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si entitatile din subordine; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor APAR sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) membrii APAR, actuali sau fosti membri, in scopul exercitarii prerogativelor/drepturilor/obligatiilor acestora, legale si/sau derivand din Actul Constitutiv/Statutul Asociatiei/hotararile adoptate de organele de conducere/de administrare  ale asociatiei.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către entitati juridice organizatoare de targuri si manifestari/evenimente expozitionale, catre entitatile juridice (de tip asociativ sau nu) europene sau de nivel national (asociatii, federatii, organizatii, societati comerciale, etc) din care A.P.A.R. face parte sau nu la data distribuirii, care își desfășoară activitatea în oricare din tarile Uniunii Europene si in afara Uniunii Europene,  societăți/entitati care vor respecta instrucțiunile Asociatiei în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar in masura in care transferul va avea loc catre entitati aflate in state terte, va vom informa asupra acestui lucru, cu asigurarea garantiilor adecvate sau a celorlalte masuri prevazute de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European. Pentru mai multe informații referitoare la entitatile precizate: Comexposium – http://www.comexposium.com/; Alimentaria Exhibitions – http://www.alimentaria.com/; Koelnmesse GmbH – http://www.koelnmesse.de/; Dubai World Trade Centre – http://www.dwtc.com/, Federaţia Naţională PRO AGRO – www.cnproagro.ro; etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”). Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de A.P.A.R. într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.

6. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care A.P.A.R. va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

 • Reprezentanți, persoane de contact, precum și orice alte persoane implicate în încheierea și executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si furnizorii/prestatorii de servicii și/sau bunuri si colaboratorii/intermediarii sai (incluzand furnizori de bunuri, furnizori de servicii contabile/juridice, juridice implicate in Proiectele asociatiei , prestatori de servicii, prestatori servicii de intretinere website-uri, unitati de cazare si alimentatie, etc…
 SCOPDURATA
1Gestionarea și dezvoltarea relației contractuale cu partenerii contractuali, inclusiv gestionarea contractelor, activități cotidiene de afaceri, monitorizarea executării obligațiilor contractuale.          Durata derularii contractului, precum și perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
2Realizarea plăților datorate de către A.P.A.R. în raport cu furnizorii/prestatorii de servicii si/sau bunuri; gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor; păstrarea documentelor justificative (e.g. contracte, documente de livrare, facturi) încheiate de A.P.A.R. cu părțile contractante în vederea justificării plăților (scopuri financiar-contabile).
3Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentanți, persoane de contact, precum și orice alte persoane implicate în: încheierea și executarea contractelor incheiate intre A.P.A.R. si parteneri (persoane juridice) ai acesteia, in organizarea / derularea /gestionarea: evenimentelor, campaniilor de informare ,sondajelor, evenimentelor , proiectelor, organizate/derulate de A.P.A.R.(denumite colectiv, in prezentul inscris, „proiecte”)
 SCOPDURATA
1Gestionarea si dezvoltarea relatiei contractuale cu partenerii interni, externi, inclusiv gestionarea contractelor; activitati cotidiene de administrare a activitatii asociatiei in relatia cu partenerii;                        Durata derularii contractului, precum și perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
2Urmărirea îndeplinirii de catre clientii A.P.A.R. a obligațiilor contractuale prin intermediul verificărilor realizate de către reprezentantii A.P.A.R. sau tertii contractati de aceasta în locatie.
3Gestionarea plăților datorate de către parteneri in raport cu A.P.A.R.; gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor; păstrarea înregistrărilor acordurilor încheiate de A.P.A.R. cu părțile contractuale în scopuri financiar-contabile. Monitorizarea platilor datorate de catre parteneri in raport cu A.P.A.R., transmiterea de notificari privind termenele de plata depasite si sumele datorate (putand include transmiterea de notificari saptamanale sau conform prevederilor contractuale), gestionarea asigurarilor riscului de neplata din partea partenerilor, administrarea activitatilor de recuperare a creantelor datorate.
4Solutionarea oricaror situatii judiciare si / sau proceduri extrajudiciare, aflate in legatura cu incheierea si executarea contractului.
 • Reprezentanții și persoanele de contact din partea unor instituții ori autorități publice, in relatia cu A.P.A.R.
 SCOPDURATA
1Asigurarea, verificarea si monitorizarea depunerii corecte si la timp a documentelor care trebuie transmise autoritatilor conform legii sau sunt solicitate de acestea, a situatiilor financiare, a declaratiilor privind taxele si impozitele sau a indeplinirii altor obligatii legale ce revin A.P.A.R. in relatia cu autoritatile fiscale, Institutul National de Statistica, Banca Nationala a Romaniei si altele.            Durata derularii relatiei cu autoritatile/institutiile respective, stabilita in functie de perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
2Gestionarea relatiei cu autoritatile, in scopul obtinerii, reinnoirii, actualizarii autorizatiilor si/sau certificarilor si aprobarilor in legatura cu activitatea A.P.A.R. sau in legatura cu inspectiile, verificarile, solicitarile de informatii adresate sau efectuate de autoritati sau solutionarea oricaror situatii judiciare sau extrajudiciare legate de actele de control sau actele emise. Aceste autoritati pot include RECOM, OSIM, ANPC, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si entitatile din subordine, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si entitatile din subordine, ANCPI si OCPI teritoriale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor si entitatile din subordine, ITM, politie, autoritati ale administratiei publice, AEGRM (astfel cum denumirea unora dintre aceste autoritati se va putea modifica in viitor).
 • Reprezentanții si persoanele de contact din partea unor parteneri potentiali ai A.P.A.R.
 SCOPDURATA
1Stabilirea unor relații de afaceri cu potențiali parteneri (furnizori / prestatori de bunuri / servicii, persoane juridice, structure associative din tara si din UE).Durata necesara stabilirii relatiilor de colaborare/asociere / afiliere
 • Reprezentanții si persoanele de contact din partea membrilor  A.P.A.R. si a structurilor din  care asociatia face parte
 SCOPDURATA
1Stabilirea unor relații de colaborare si parteneriat cu potențiale structuri asociative , din tara si din afara tariiDurata necesara stabilirii relatiilor de colaborare/asociere / afiliere
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraDurata calitatii de membru precum și perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila
 • Persoane fizice membri ai A.P.A.R. ori potentiali membri ai A.P.A.R.
 SCOPDURATA
1Stabilirea unor relații de colaborare si parteneriat cu potențiale structuri asociative , din tara si din afara tariiDurata necesara stabilirii relatiilor de colaborare/asociere / afiliere
2Stabilirea , mentinerea si coordonarea relatiilor cu membrii asociatiei  si cu reprezentantii acestoraDurata calitatii de membru precum și perioada necesara pentru protejarea drepturilor A.P.A.R., avand in vedere legea aplicabila contractului, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila

7. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării?

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar A.P.A.R. nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

8. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

9. Securitatea prelucrării datelor.

A.P.A.R. vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

10. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor.

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate:

aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal:

aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale Asociatiei informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării:

aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare,

atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor

din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri,

care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor,

însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere

în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să  adresați o solicitare în scris, datată și semnată  la următoarea adresă: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC, denumita mai sus „APAR” sau „asociatia”) cu sediul in Str. I.C. Bratianu, nr. 97A, Mogosoaia, judetul Ilfov, Romania, telefon +4021.351.26.03, e-mail: office@apar.ro, CUI 30013444.

Prezenta politica de confidentialitate se completeaza cu dispozitiile din:

Aprilie 2020

OPERATOR

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC
« Înapoi